عکس های بدلی

 

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 


تعدادی افراد معلوم الحال، متاسفانه، به واسطه آماده کردن زمینه های تخریب یک شخصیت متعهد، به سربلندی های کشورمان، تصاویری از دیگران را که نمونه هایی از آن در زیر آمده است به پروفسور حسابی نسبت نموده اند که بدین وسیله استدعا می شود به جز مراجعه به سایت بنیاد پروفسور حسابی از سایر موارد ساخته شده استفاده نفرمایند.

 
   
 
   
 
   
   
 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved