فعالیت های زیست محیطی 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 
 
 
     

طرح بهره برداری پایدار از طريق
ارزيابی اثرات زیست محیطی آبزی پروری بر روی تالاب بندر كیاشهر و دهانه رودخانه سپیدرود

تهیه و تنظیم:
مرکز زیست محیطی بنیاد پرفسور حسابی

زمستان 1384


فهرست مطالب :
َفصل اول ارزيابي اثرات زيست محيطي 12
پيشگفتار فصل اول 13
- تعريف ارزيابي اثرات زيست محيطي 13
- سابقه انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي 14
- ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران 14
- روند اجراي ارزيابي اثرات زيست محيطي 14
- - مرحله صفر: " غربال سازي " 14
- - مرحله اول : " حيطه يابي " 14
- - مرحله دوم : " شناسائي ، سنجش و ارزيابي اثرات " 14
- - مرحله سوم : " بررسي يافته ها " 15
- - مرحله چهارم : " قبول يا رد پروژه " 15
- - مرحله پنجم : " اجراء " 15
- - مرحله ششم : " پايش و مميزي " 15
- ارزيابي اثرات زيست محيطي محيطي آبزي پروري 15
1- چکیده غیر فنی 17
0-1- مقدمه 17
1-1- اطلاعات عمومي پروژه پیشنهادی 17
2-1- وضعیت عمومی محیط زیست طبیعی منطقه 19
3-1- سیمای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی منطقه 19
4-1- مهمترین جنبه هاي زیست محیطی پروژه 20
5-1- معرفی گزینه ها ، تجزیه و تحلیل اثرات و انتخاب گزینه برتر 21
6-1- رئوس برنامه پایش زیست محیطی 22
2ـ تشريح پروژه 23
1ـ2ـ عنوان پروژه 23موقعیت مكانی پروژه در كشورموقعيت مكانی پروژه در استانموقعيت مكانی پروژه در منطقهنمائی از يك استخر خاكی

معیارهای كيفی آب مورد استفاده در استخرهای پرورش ماهیكروكی محدوده بلافصل و كاربری های مرتبط
محدوده اثرات مستقيممحدوده اثرات غير مستقيم


منابع اراضی منطقه طرح

منبع: گروه پژوهشگران ايران
منبع تامين آب سطحی منطقه طرح

منبع: شركت مهندسی جاماب
سطح بر خورد به آب زیر زمينی در منطقه طرح


نماهائی از پوشش گیاهی غالب در لاگون كیاشهر


نماهائی از پوشش گياهی غالب در لاگون كیاشهر


محدوده پارك ملی بوجاق


محيط بانی بوجاق


نمائی دلسرد كننده از پارك ملی بوجاق ، كرانه شرقی مصب سپیدرود

 
   
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved