گالری فیلم

 


 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
  مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت اول

تئوری "بی نهایت بودن ذرات" و دیدار با اینشتین
    مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت دوم

"فیزیک جدید و فلسفه ایران باستان"
 
               
  مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت سوم

"ارتباط با دانشمندان جهان"
    مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت چهارم

"تاسیس مراکز علمی"
 
               
  مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت پنجم

"بازدید از مراکز اتمی"
    مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت ششم

"واژه گزینی"
 
               
  مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت هفتم

"اندازه گیری فواصل نت"
    مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت هشتم

"موسیقی و شعر"
 
               
  مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت نهم

"حافظ و قرآن"
    مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت دهم

"جنگ جهانی"
 
               
  مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت یازدهم

"انجمن اصطلاحات علمی"
    مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت دوازدهم

"توانایی زبان فارسی"
 
               
  مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت سیزدهم

"پژوهش و تحصیل"
    مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت چهاردهم

"عشق و خانواده"
 
               
  مصاحبه با پروفسور حسابی قسمت پانزدهم

"دانش و پیشرفت"
         
               
               
               
  مصاحبه مطبوعاتی پروفسور حسابی بخش 1

"نقش رسانه ای علم"
    مصاحبه مطبوعاتی پروفسور حسابی بخش 2

"احترام به دانش و دانشمندان"
 
               
  مصاحبه مطبوعاتی پروفسور حسابی بخش 3

"ارجحیت علم در دنیا"
    مصاحبه مطبوعاتی پروفسور حسابی بخش 4

"شیوه رفع موانع برنامه های علمی"
 
               
  مصاحبه مطبوعاتی پروفسور حسابی بخش 5

"بهره مندی از استادان برجسته دنیا"
    مصاحبه مطبوعاتی پروفسور حسابی بخش 6

"تاسیس مدارس عشایری"
 
               
  مصاحبه مطبوعاتی پروفسور حسابی بخش 7

"تاسیس دانشگاه تهران"
       
               
               
               
 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2015 Hessaby Bonyad All rights reserved