مرد نخستین ها

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 
 
 
 
تدوین قانــون ملی شدن نفت و اولین رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
بنیـان گــذاری رآکتــور اتمی و پـایه گــذاری سـازمان انــــرژی اتمـی کشـور
ایجاد انجمن زبان فارسـی و بنیان گــذاری فرهنگستـان زبــــان ایـــران
اولین نقشه برداری مدرن فنی در ایـــران (بندر لنـــگه - بوشـهر)
پایهگذاری اولین کارگاه ســـاخت قطعات اتومبیـل در کشور
ساخــت و راه انــدازی اولین آنتــن فرستنده کشــــور
ایجــــــاد اولین ایستگاه هواشناســــــی در ایران
ساخت اولین آزمایشگاه علــــــــــــــوم پایه
ساخت اولین دستگاه خورشیـــــــــدی
ساخت اولین هولوگـــــرام در کشور
پایه‎‎‎‌گذاری انجمن فیزیک ایــــــــران
پایه‎‎‎‌گذاری دارالمعلمین عالـــی
پایه‎‎‎‌گذاری دانشســرای عالی
ساخت راه تهران -شمشک
تعیین ســــــــــــــاعت ایران
اولین استاد ممتاز دانشگاه
راه‎‎‎‌اندازی اولین لیـــــزر ایران
پایه‎‎‎‌گذاری مؤسسه ژئـوفیزیک
پایه‎‎‎‌گذاری رصدخانه نوین ایــــران
ساخت اولین ژنراتور آبی (آسیابی)
پایه‎‎‎‌گذاری مدارس عشــــــایری کشـــور
بنیان‎‎‎‌گذاری مرکز عدســی‎‎‎‌ سازی کشــــــور
بنیان‎‎‎‌گذاری بخش اپتیـــک دانشکده علـــــــــوم
راه‎‌اندازی اولین مرکز زلزله‎‎‎‌ شناســــــــــــــی ایـران
پایه‎‎‎‌گذاری بخش آکوستیـک دانشــــکده علــــــــــــــــوم
پایه‎‎‎‌گذاری مرکز مـــدرن تعقیب مــــــــــــــــــــــاهواره - شیراز
خرید زمیــــــــــــن در کره مریخ (به عنوان سومین کشور در جهان)
اولین نماینده دائمی ایــــــــران در سازمان بین ‎‎‎‌المللی هسته‎‎‎‌ یی (اتمــی)
فعالیت در 3 نسل کار فرهنگی، علمی، پژوهشی و آموزش 7 نسل استاد و دانشجو
پایه‎‎‎‌ گذاری اداره اوزان و مقیاس‎‎‎‌ ها و تدوین قانون استاندارد و تأسیس مؤسسه ا ستـــاندارد
اندازه‎‎‎‌ گیری فواصل و محاسبه گام‎‎‎‌ های موسیقی ایران و بنیان ‎‎‎‌گذاری انجمن موسیقــی کشــــــــــور
اولین نماینـــده دائمی ایــــران در کمیته بین‎‎‎‌ المللی فضا و یازده سال ریاســت گروه ممالک جــهان ســــــــوم
پایه‎‎‎‌گذاری واحد‎‎‎‌های تحقیقاتی فیاورن خان و مان و سغدایی (برای پژوهش‎‎‎‌های اپتیک فیزیک سیستم‎‎‎‌های هـوش مصنوعی–
مکانیـــک- هیدرودینامیـــک- انرژی ‎‎‎‌های نو با بیش از 50 مـــــورد نو‎‎‎‌آوری از دست آوردهـــــای نویــن استــاد برای نیـــل به خود‎‎‎‌پـــــــــــایی کشـــور)


 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2013 Professor Hessaby Foundation All rights reserved