پژوهشی صنعتی
مکانیک و هیدرودینامیک

گریزی پژوهشی به چند مقاله تحقیقاتی دریافتی از کنفرانس های علمی دست یافته پژوهشگران بنیاد پروفسورحسابی


 
 
صفحه اصلی نقشه تارنما
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
   


برخی مقاله های ارائه شده ، در بنیاد پروفسور حسابی


کنفرانس بین المللی تهویه هوای مطبوع و تاسیساتی حرارتی و برودتی مرکز همایش های صدا و سیما بهمن ماه 1393

- تحلیل نرم افزاری نازل های ورودی به شاخص های دینامیکی لوله گردبادی دو نازله
  Vortex Tube 2 Nozzles – Hvacconf 

- تحلیل نرم افزاری نازل های ورودی به شاخص های دینامیکی لوله گردبادی سه نازله
 Vortex Tube 3 Nozzles - Hvacconf همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر اردیبهشت ماه 1394

- تحلیل عددی تاثیر تغییرات فشار هوا بر شاخص های دینامیکی و ترمودینامیکی لوله گردبادی دو نازله
 Vortex Tube 2 Nozzles - ISME2015 

- تحلیل عددی تاثیر تغییرات فشار هوا بر شاخص های دینامیکی و ترمودینامیکی لوله گردبادی سه نازله
 Vortex Tube 3 Nozzles - ISME 2015  
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2015 Hessaby Bonyad All rights reserved