نشست های
علمی - فرهنگیروز معلم (بهار 92)

 

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
   
  روز معلم (بهار 92)

 
 
 
   

تجلیل از مقام علم و دانش و پژوهش در روز معلم در بنیاد علمی فرهنگی پروفسور حسابی ، به همت شهرداری شمیران برگزار شد.

 
 
         
   

 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2015 Professor Hessaby Foundation All rights reserved