آلینوش تریان

 

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 


متاسفانه در سال های اخیر مقالات متعددی درباره دکتر حسابی تحت عناوین ظاهرا موجهی نظیر اصلاح و ایهام زدایی به چاپ می‌رسد، که علی رغم ادعای عنوان آن هدفی جز تخریب چهره استاد حسابی ندارد.
بودند کسانی که سال ها، در مقابل آقای دکتر حسابی اظهار ارادت می‌نمودند، تا موقعیت و پست و مقامی از جمله ریاست انجمن فیزیک ایران را، به دست بیاورند، اشخاصی که استاد را می‌شناختند و همه زندگی‌شان را از ایشان داشتند و الان که استاد، در میان ما حضور ندارند با ادبیات خاص خود، از هیچ تهمتی فروگذار نمی‌کنند که البته شایسته پاسخ هم نیستند.
ولی اگر به مکاتبات دیگر شاگردان استاد همچون خانم آلینوش تریان، خانم حمزه، خانم طالب زاده و خانم معینی که همگی از استادان برجسته فیزیک بوده و هستند مراجعه نمایید، متوجه عمق مطلب خواهید شد.
به خصوص ، خانم تریان که با کمک آقای دکتر حسابی، توانستند برای ادامه تحصیل به فرانسه بروند و به مدارج عالی برسند.
نامه‌های بسیاری از ایشان در دست است که دانشگاه های فرانسوی بنا به توصیه استاد، ایشان را پذیرفته و امکانات بسیاری را برایشان، فراهم نموده‌اند.
نامه هایی از آقایان دارموا، واسی و پروفسور شیبانی که در پی سفارشات آقای دکتر، ایشان را، برای دستیاری خود، برگزیده‌اند.
نمونه زیر یکی از نامه‌هایی است که خانم تریان، برای آقای دکتر حسابی، ارسال داشته‌اند و مراتب تشکر و ارادت خود را، اعلام نموده‌اند.

 
   
   
 
  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2012 Hessaby Bonyad All rights reserved