استاد با سه نسل کار و تلاش خستگی ناپذیر به تر
بیت هفت نسل استاد و دانشجو پرداختند که بسیاری از آنها از اساتید بنام دانشگاههای ایران و پیشرفته ترین مراکز علمی جهان هستند.

 
صفحه اصلی نقشه تارنما
       
 

   برای گرفتن فایل PDF تئوری استاد کلیک نمایید. 

     
         
    لینک تئوری استاد در دانشگاه کورنل.   http://arxiv.org/find/all/1/all:+hessaby/0/1/0/all/0/1    
    پیوند رساله نگره استاد در کتابخانه ملی آمریکا.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1079021    
  "A Modern View for recognition the universe of Professor Hessaby's Theory" by Jmashid Ghasimi دیدگاهی بر تئوری پروفسور حسابی      
       
  صفحه 1 - 18 >>>  
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  صفحه 1 - 18 >>>  
 
  Web site designed by Tafsirgaran Systems co. Copyright © 1969-2010 Hessaby Bonyad All rights reserved